Řád tenisové školy a stornovací poplatky

 1. Žákem TENISOVÉ ŠKOLY MUKAŘOV (dále jen TŠ) se stává ten, kdo odevzdal vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku a má zaplacené školné.
 2. Školné se hradí
  • v hotovosti trenérovi na příslušném tréninkovém středisku
  • převodním příkazem na účet TŠ. Školné je splatné nejpozději do 20 dnů od začátku kurzu. Ke školnému, které bude uhrazeno až po tomto termínu bude připočtena smluvní pokuta ve výši 300,- Kč.
 3. Žáci jsou povinni dodržovat kázeň a dbát pokynů trenérů.
 4. Žák TŠ musí být úrazově pojištěn. Za případné úrazy, ke kterým může během tréninku dojít nenese TŠ odpovědnost, pokud však nedošlo k porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 5. Žák TŠ je povinen opatřit si tenisovou raketu, vhodné sportovní oblečení a obuv.
 6. Za věci odložené v šatnách TŠ neručí. Cenné věci lze dát do úschovy k trenérovi.
 7. Žák TŠ nebude úmyslně poškozovat majetek TŠ ani majetek, který má TŠ v užívání a případné vzniklé škody na vlastní náklady odstraní.
 8. Skupinový trénink je účtován paušální částkou bez ohledu na počet hodin v jednotlivých kvartálech. Pokud je v účtovaném období jeden či více svátků nebo prázdniny, nezakládá tato skutečnost nárok na slevu.
 9. Skupinové tréninky probíhají i při absenci kteréhokoliv žáka a neúčast jakéhokoliv žáka nezakládá nárok na slevu.
 10. V případě řádně omluvené neúčasti prostřednictvím SMS zprávy minimálně 24 hod. předem, má žák nárok nahradit si zameškané hodiny v náhradním termínu v jiné tréninkové skupině. Rezervaci náhradního termínu, žáci provádí telefonicky po dohodě s trenérem.
 11. Za nepříznivého počasí v letní sezóně tréninky odpadají. O konání tréninku, případně způsobilosti terénu rozhoduje trenér. Školné se za neodehrané hodiny nevrací (viz bod 12.). V případě dohody se všemi účastníky kurzu, mohou být zameškané tréninky nahrazeny v náhradním termínu.
 12. Podzimní čtvrtletí bude rozšířeno o měsíc září. Z tohoto důvodu se školné navýší o částku odpovídající průměrné ceně za jeden měsíc a zároveň se sníží o část peněz za hodiny které odpadly z důvodu nepřízně počasí a nebyly nahrazeny v náhradním termínu.

Rozdělení jednotlivých čtvrtletí:

 • leden - březen (3 měsíce)
 • duben - červen (3 měsíce)
 • září - prosinec (4 měsíce)

Stornovací podmínky pro tenisová soustředění a příměstské tenisové tábory:

Při odhlášení více než 30 dní před odjezdem tvoří stornovací poplatek 20% z celkové částky.

30 - 20 dní ................................................................. 50%

19 - 4 dny .................................................................. 70%

3 dny před nástupem a méně ................................. 100%

V případě zajištění náhradníka se stornovací poplatek neplatí. V případě, že dojde k přerušení účasti ze závažných důvodů (nemoc, úraz apod.), organizátor vrací pouze částku odpovídající nespotřebovaným stravovacím nákladům.


Provozovatel: Top tenis s.r.o. Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 Chodov IČO: 248448000